Raporty Spółek ESPI/EBI

OTRZYMANIE INFORMACJI PRZESŁANEJ NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 1) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INTSRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWA Orphee SA (CH0197761098)

05-03-2015 22:03:26 | Bieżący | EBI | 18/2015
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż otrzymała za pośrednictwem faxu w dniu 4 marca 2015 r. od spółki TTL 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informację o następującej treści:

?Niniejszym, TTL 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (?TTL 1?), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej ?Ustawa?) informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie (?Spółka?) przez TTL1 poprzez zawarcie w dniu 26 lutego 2015 r. umowy, której przedmiotem było przeprowadzenie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym, transakcji nabycia akcji Spółki przez TTL1 i w skutek zawarcia której dnia 26 lutego 2015r. akcje Spółki zostały zapisane na rachunku TTL1, udział TTL1 bezpośrednio w ogólnej liczbie głosów Spółki osiągnął próg 15%.

Przed ww. transakcją TTL1 nie posiadała akcji Spółki.
Po dokonaniu ww. transakcji TTL1 posiada 5 791 275 akcji Spółki, stanowiących 15,00% kapitału zakładowego Spółki i dających 5 791 275 głosów, stanowiących 15,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

TTL1 nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółkę w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.?

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów