Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10% GEOINVENT S.A. (PLGEINV00017)

06-03-2015 11:35:35 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10%

PAP
Data: 2015-03-06

Firma: GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
GEOINVENT S.A.
Temat
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GeoInvent S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Przemysława Czerneckiego, który to zawiadomił, iż jego udział w kapitale zakładowym Spółki GeoInvent S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej 10%.

Zmniejszenie to spowodowane jest sprzedażą akcji Spółki GeoInvent S.A. w ilości 24.726 _słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć_ sztuk w ramach transakcji sesyjnych zawartych w dniach 03.03-05.03.2015 roku.
Przed zajściem powyższego zdarzenia Pan Przemysław Czernecki posiadał 49.726 akcji co stanowiło 13.43% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 49.726 głosów, stanowiących 13.43% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki GeoInvent S.A.
Obecnie Pan Przemysław Czernecki posiada 25.000 akcji co stanowi 6.75% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 25.000 głosów, stanowiących 6.75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki GeoInvent S.A.
Ponadto, Pan Przemysław Czernecki w najbliższych 12 miesiącach nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w Spółkę.
Podstawa prawna
Art. 70 ust1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GEOINVENT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-215 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sapieżyńska 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Jarosław Stanios Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GEOINVENT S.A.
Tytul Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10%
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-215
Miasto Warszawa
Ulica Sapieżyńska
Nr 10
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-03-06
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.