Raporty Spółek ESPI/EBI

Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego (?Liquid-crystal emulsion oil?) Braster Spółka Akcyjna (PLBRSTR00014)

09-03-2015 14:35:19 | Bieżący | EBI | 26/2015
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2014, w którym Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) poinformował o udzieleniu przez Urząd Patentowy w Rosji (dalej ?UP?) patentu na wynalazek pt.: ?Ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji? (ang: ?Liquid-crystal emulsion oil in water type and a preparation method of the liquid-crystal emulsion?) pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty, niniejszym przekazuje się, że w dniu 9 marca br. Zarząd Spółki powziął informację o spełnieniu w/w warunku, a decyzja UP o przyznaniu patentu uprawomocniła się.

Uzyskanie patentu na przedmiotowy wynalazek jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe


  • Marcin Halicki - Prezes Zarządu
  • Konrad Kowalczuk - Członek Zarządu