Raporty Spółek ESPI/EBI

Tekst jednolity Statutu IFM GLOBAL FUNDS Spółka Akcyjna (PLINVFM00012)

12-03-2015 20:27:55 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 marca 2015 roku. Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Statutu oraz wskazuje dokonane zmiany.

I. Zmieniono Artykuł 8 ustęp 2 poprzez dodanie podpunktu f. Zmiany dokonano w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia w interesie spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym numer 13/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Artykuł 8 ustęp 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.213.087,40 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
b. 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
c. 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 4.900.000;
d. 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
e. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.265.000;
f. nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000 001 do 200 000.
Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 1.675.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 ustęp 2 Statutu:
Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.213.087,40 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
b. 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
c. 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 4.900.000;
d. 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
e. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.265.000.
Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 1.675.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

II. Zmieniono Artykuł 16 Statutu poprzez dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7.

Artykuł 16 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 16 Statutu:
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.

III. Zmieniono Artykuł 21 Statutu.
Artykuł 21 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 21 Statutu:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Izabela Piecuch-Jawień - Prezes Zarządu


Załączniki:

Statut Spółki IFM S.A