Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-05-2017 16:51:43 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd spółki ?Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od "BIONIQ Limited? spółki prawa maltańskiego z siedzibą w Sliema, będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. sprawy dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Treść złożonego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Projekt uchwały