Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki KBJ S.A. (PLKBJ0000016)

13-03-2015 17:09:37 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB-W_ASO: Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki

PAP
Data: 2015-03-13

Firma: KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2015-03-13_Zawiadomienie_Artur_Jedynak_PUB.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2015
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  KBJ S.A.
  Temat
  Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Zarząd KBJ S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2015 r. do siedziby Spółki zawiadomienia od Artura Jedynaka – Prezesa Zarządu KBJ S.A. przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r., oraz sprostowania ww. Zawiadomienia.

  Pełna treść zawiadomienia z uwzględnieniem sprostowania:

  "Ja, niżej podpisany Artur Jedynak, działając na podstawie z art. Art. 160 ust 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r., jako osoba zobowiązana - pełniąc funkcję Prezesa Zarządu KBJ S.A. niniejszym informuję, iż w dniach 6-9 marca 2015 roku, dokonałem transakcji sprzedaży, łącznie 5.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KBJ S.A. _Emitent_ po cenie 8 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 40.000 zł. Transakcje zostały dokonane na sesjach giełdowych na rynku NewConnect.

  Ponadto informuję, że w wyniku transakcji z dni 6-9 marca 2015 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Zawiadomienia posiadam 462.934 szt. akcji KBJ S.A. dających prawo do oddania 462.934 szt. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 30,05% kapitału zakładowego Emitenta oraz 30,05% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 1 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi."

  Pełna treść zawiadomienia i sprostowanie zostają przekazane w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  2015-03-13_Zawiadomienie_Artur_Jedynak_PUB.pdf Zawiadomienie Artur Jedynak

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  KBJ S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  01-785 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Broniewskiego 3
  _ulica_ _numer_
  +48 22 652 32 30 +48 22 417 57 82
  _telefon_ _fax_
  biuro@kbj.com.pl www.kbj.com.pl
  _e-mail_ _www_
  726-257-17-99 100393858
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-13 Artur Jedynak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta KBJ S.A.
  Tytul Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 01-785
  Miasto Warszawa
  Ulica Broniewskiego
  Nr 3
  Tel. +48 22 652 32 30
  Fax +48 22 417 57 82
  e-mail biuro@kbj.com.pl
  NIP 726-257-17-99
  REGON 100393858
  Data sporzadzenia 2015-03-13
  Rok biezacy 2015
  Numer 1
  adres www www.kbj.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.