Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

13-03-2015 16:21:05 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2015-03-13

Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 12 marca 2015 roku Emitent powziął informację od pana Adama Łanoszki _dalej jako Akcjonariusz_, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż zbył w dniu 6 marca 2015 roku poza rynkiem NewConnect 350.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 gr _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja.

W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Kancelaria Medius S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 1.660.000 akcji reprezentujących 22,55 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 22,55 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada 1.310.000 akcji reprezentujących 17,79 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 17,79 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje spółki Kancelaria Medius S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 30-393
Miasto Kraków
Ulica Babińskiego
Nr 69
Tel. +48 12 265 12 76
Fax +48 12 265 12 76
e-mail
NIP 679 30 70 026
REGON 121850740
Data sporzadzenia 2015-03-13
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.