Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

19-05-2017 12:15:53 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. Treść złożonego wniosku wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Projekt uchwały BIONIQ