Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za 02.2015 Stanusch Technologies Spółka Akcyjna (PLSTNTH00016)

13-03-2015 13:34:48 | Bieżący | EBI | 10/2015
Raport miesięczny za 02.2015.

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

W miesiącu lutym 2015 roku spółka otrzymała zlecenie z firmy CRMexperts Sp.z o.o. Sp.K. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie i utrzymanie strony internetowej w technologii Wirtualny Doradca wraz z wyszukiwarką semantyczną (RB 7/2015).
Jednocześnie Spółka kontynuowała działania handlowe skierowane do potencjalnych klientów.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raport nr 9/2015 ? Raport okresowy za IV kwartał 2014
Raport nr 8/2015 ? Raport miesięczny za 01.2015.
Raport nr 7/2015 ? Otrzymanie zlecenia z firmy CRMexperts Sp.z o.o. Sp.K.

Informacja na temat realizacji celów emisji

W lutym 2015 Emitent kontynuował działania związane z rozwojem nowej wersji Wirtualnego Doradcy wraz z wyszukiwarką semantyczną oraz związane z rozwojem Wirtualną Hostessą.


Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

31 marca 2015 roku - raport roczny za 2014 rok
14 kwiecień 2015 roku ? raport miesięczny za marzec 2015

Podstawa prawna:
Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ? Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.

  • Maciej Stanusch - Prezes Zarządu