Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 5% BROWAR GONTYNIEC S.A. (PLBRWRG00013)

19-03-2015 14:49:05 | Bieżący | ESPI | 11/2015
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 5%

PAP
Data: 2015-03-19

Firma: BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR GONTYNIEC S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W związku z art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 18 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Black Lion Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie _"Black Lion Fund"_ w sprawie zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm._.

Zmniejszenie udziału Black Lion Fund w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło wskutek ostatecznego rozliczenia umowy sprzedaży z dnia 13 lutego 2015 r. 5.026.519 _słownie: pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście_ akcji Emitenta _dalej: Umowa Sprzedaży_, przy czym:
– 602.976 _słownie: sześćset dwa dziewięćset siedemdziesiąt sześć_ akcji objętych Umową Sprzedaży zostało przeniesione na nabywców w dniu 13 lutego 2015 r. _o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 r._,
– 4.423.543 _słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy_ akcje serii D1 Spółki objęte Umową Sprzedaży zostały przeniesione na nabywców w dniu 6 marca 2015 roku, w związku z rejestracją akcji serii D1 Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. _dalej: KDPW_ tj. w dniu 6 marca 2015 r.

Black Lion Fund w treści zawiadomienia wskazał, że przed rejestracją akcji serii D1 Emitenta w KDPW, posiadał 4.423.543 _słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy_ akcje Spółki stanowiące 71,5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniające do 4.423.543 _słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy_ głosów stanowiących 71,5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Po ostatecznym rozliczeniu Umowy Sprzedaży i związanej z tym zmianie udziału, Black Lion Fund nie posiada akcji Emitenta.

Żaden z podmiotów zależnych od Black Lion Fund nie posiada akcji Spółki. Brak jest osób trzecich uprawionych na podstawie umowy z Black Lion Fund do wykonywania praw głosu z akcji Browar Gontyniec S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BROWAR GONTYNIEC S.A. Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-800 Kamionka
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kamionka 21
_ulica_ _numer_
+48 67 350 53 82 +48 67 345 03 40
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
764-263-40-46 301363600
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Robert Klimczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BROWAR GONTYNIEC S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 5%
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 64-800
Miasto Kamionka
Ulica Kamionka
Nr 21
Tel. +48 67 350 53 82
Fax +48 67 345 03 40
e-mail
NIP 764-263-40-46
REGON 301363600
Data sporzadzenia 2015-03-19
Rok biezacy 2015
Numer 11
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.