Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. INVENTI S.A. (PLINVNT00011)

19-03-2015 23:15:35 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

PAP
Data: 2015-03-19

Firma: INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
INVENTI S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza UNITED S.A., dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce, o następującej treści:
"ZAWIADOMIENIE
o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A.
Jako akcjonariusz Spółki Inventi S.A., UNITED S.A. _dalej: Zawiadamiający_ na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. nastąpiło zapisanie na rachunku papierów wartościowych nabycie 211.319 _słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta dziewiętnaście_ akcji zwykłych na okaziciela _dalej: Transakcja_, których emitentem jest Inventi S.A. _dalej: Inventi_ w związku z czym zwiększył się procentowy udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Inventi powyżej 5% _słownie: pięć procent_.
Po nabyciu akcji Inventi Zawiadamiający posiada łącznie 3.211.319 _słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy trzysta dziewiętnaście_ akcji zwykłych na okaziciela Inventi S.A., z których przysługuje taka sama liczba głosów, co stanowi 5,05% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Inventi S.A.
Przed nabyciem Zawiadamiający posiadał 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji zwykłych na okaziciela Inventi S.A., z których przysługiwała taka sama liczba głosów, co stanowiło 4,72% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Inventi S.A.
Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Inventi S.A.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Piotr Klomfas Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta INVENTI S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.
Sektor Energetyka (ene)
Kod 85-127
Miasto Bydgoszcz
Ulica A.Chołoniewskiego
Nr 46
Tel. +48 52 361 96 80
Fax +48 52 342 92 17
e-mail
NIP 676-21-94-632
REGON
Data sporzadzenia 2015-03-19
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.