Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich Progres Investment Spółka Akcyjna (PLPRGIN00011)

19-03-2015 20:30:41 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd Progres Investment S.A. informuje, iż w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (opublikowanym raportem EBI 6/2015) doszło do oczywistych omyłek pisarskich:

1. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Omyłka polega na wskazaniu w ogłoszeniu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Było:

14 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Adwokacko ? Radcowskiej ?Dyrda Szymański Kondratowicz? Spółka komandytowa przy ul. Nowogrodzkiej 56A

Powinno być:

14 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00, w Warszawie, siedzibie Spółki


2. w projektach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Omyłka polega na wskazaniu w pkt. 5 uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego nieprawidłowej daty

Było:

Akcje serii D będą zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny ? określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz podmioty, które mają objąć akcje za te wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2014 roku

Powinno być:

Akcje serii D będą zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny ? określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz podmioty, które mają objąć akcje za te wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2015 roku

3. w formularzu do wykonywania prawa głosu

Omyłka polega na wskazaniu nieprawidłowej daty w formularzu pełnomocnictwo i w instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Było:

Osoba/y reprezentujące*: _________________________________________________
jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: ?Spółka?) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 grudnia 2014 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

Powinno być

Osoba/y reprezentujące*: _________________________________________________
jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: ?Spółka?) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 kwietnia 2015 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

Było

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 22.12.2014r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Powinno być:

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 14.04.2015r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki z poprawionymi sprostowanymi oczywistymi omyłkami:


1/ Ogłoszenie o zwołaniu NZW


2/ Projekty uchwał


3/ Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Andrzej Szornak - Prezes Zarządu


Załączniki:

2015.03.19 PRG Sprostowane Ogłoszenie NZW_2015.04.14

2015.03.19 PRG Sprostowane Projekty uchwał NZW_2015.04.14

2015.03.19 PRG Sprostowany Formularz do wykonywania prawa głosu NZW_2015.04.14