Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. na 30.06.2017r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-05-2017
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


I. Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 11. porządku obrad:

§ 5
Jest:
"Kapitał zakładowy wynosi 2.059.554,40 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i dzieli się na:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda

d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
Będzie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej 2.059.554,40 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i nie więcej niż 2.859.554,40 zł. (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i dzieli się na:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda.

d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

f) do 2.000.000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.


II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 czerwca 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.


IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 czerwca 2017 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 czerwca 2017 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 czerwca 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 (90-318 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2017 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VIII. Dostęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 , (91-318 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 14 czerwca 2017 roku. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.


IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Uchwała nr 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."


Uchwała nr 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."


Uchwała nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku),
2)
a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła _______________ zł (_______________);
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2016 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2016 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła __________zł (________________) ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła __________zł (________________).


Uchwała nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."


Uchwała nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi zarząd z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku."


Uchwała nr 08a/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016."

Uchwała nr 08b/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016."

Uchwała nr 08c/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016."

Uchwała nr 08d/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016."


Uchwała nr 08e/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016."

Uchwała nr 09/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F , z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz zmiany Statutu Spółki.

"Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100 gr.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii F").
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii F ("Akcje Serii F") będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie, Praw do Akcji Serii F oraz Akcji Serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii F zostaną zaoferowane przez zarząd Spółki inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty niepublicznej, t.j. skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Spółki Serii F będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
6. W interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F , stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd może wydać Akcje Serii F tylko w zamian za wkłady pieniężne.
8. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa 0,40 zł (czterdzieści groszy) za akcję.
9. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.).
10. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

§ 2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 3
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść §5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej 2.059.554,40 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i nie więcej niż 2.859.554,40 zł. ( dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda;
d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;
f) do 2.000.000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców.

§5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 09/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

"Opinia Zarządu spółki Assetus S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru , oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji Akcji Serii F, które będą emitowane w ramach przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego , następuje w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych spółki Assetus S.A. Poprzez emisję akcji serii F, Spółka zamierza skompensować swoje zobowiązania pieniężne, jak również przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na rozwój swoich spółek zależnych. W związku z powyższym, po przeprowadzeniu przedmiotowej emisji akcji serii F, zobowiązania spółki znacząco się zmniejszą, przy jednoczesnym wzroście kapitałów własnych, jednocześnie znacząco poprawi się zdolność kredytowa samej Spółki.

Uchwała nr 10/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku.
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki .

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala emisję 2.000.000 (słownie: dwóch milionów ) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 000001 do 2000000, uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
§2.
Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne.
§3.
Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach).
§4.
Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie.
§5.
Warranty Subskrypcyjne mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny.
§6.
Warranty Subskrypcyjne emitowane będą na rzecz osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki.
§7.
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych,
z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). Nabywcami Warrantów Subskrypcyjnych mogą być dotychczasowi akcjonariusze, jak i osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.
§8.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
a) skierowania do wybranych podmiotów oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
c) określenia wielkości transz Warrantów Subskrypcyjnych i nadania poszczególnym transzom numerów serii;
d) określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach (transzach);
e) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych serii;
f) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach oraz do wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za potrzebne.
§9.
Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje.
§10.
Spółka będzie emitować akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych po określonej cenie emisyjnej.
§11.
Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 (słownie: dziesięciu) lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.
§12.
Każdy Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia tych akcji, zgodnie z §11 niniejszej uchwały.
§13.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.
§14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


___________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)


CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2017r.

Projekt uchwały nr 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:


Projekt uchwały nr 08a/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 08b/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 08c/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 08d/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 08e/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

Projekt uchwały nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:


Projekt uchwały nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Liczba akcji:
_______________
? za
? przeciw
? zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

? wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

? według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

? inne:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu