Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie Umowy konsorcjum 01CYBERATON S.A. z Funduszem 12Victoria SKA na realizację własnego przedsięwzięcia w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

20-03-2015 13:06:15 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informuje, iż Emitent podpisał Umowę konsorcjum z Fundusz 12Victoria SKA na realizację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW w miejscowości Jamy, gmina Ostrów Lubelski powiat lubartowski.
Projekt instalacji zakłada możliwość rozszerzenia mocy wytwórczej energii elektrycznej do 1MW.
Elektrownia jest dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wysokości 48,75% wydatków kwalifikowanych tj. na kwotę 1 218 710,00zł netto (słownie złotych: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy siedemset dziesięć 00/100). Pozostałą kwotę konieczną do realizacji przedsięwzięcia zabezpieczył Fundusz 12Victoria SKA.
Planowany termin zakończenia budowy Zarząd 01CYBERATON S.A. przewiduje na wrzesień 2015 roku.
Z chwilą oddania do użytkowania przedmiotowej instalacji 01CYBERATON S.A. stanie się producentem prądu.
Nie zmienia to faktu, iż wykona posiadane kontrakty na usługę budowy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, o łącznej mocy przekraczającej 2 MW.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

  • Piotr Tomaszewski - Prezes Zarządu