Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji MOSTOSTAL WROCŁAW SA (PLMSTWR00011)

24-03-2015 17:20:06 | Bieżący | ESPI | 7/2015
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania akcji

PAP
Data: 2015-03-24

Firma: MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
MOSTOSTAL WROCŁAW SA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Molmedica S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej: "Emitent"_ na podstawie art. 70. Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami_ niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Landex Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA _"Akcjonariusz"_ w sprawie powzięcia przez Akcjonariusza w dniu 18 marca 2015 roku informacji o zapisaniu akcji na rachunku inwestycyjnym Akcjonariusza, w związku z zawartą przez Akcjonariusza umową pożyczki akcji z dnia 13 marca 2015 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza _przekroczenie progu 15%_ w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Molmedica S.A. z siedzibą w Poznaniu .

Przed dokonaniem wskazanej powyżej transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta.

Po dokonaniu w/w transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 13.800.000 sztuk akcji na okaziciela spółki Molmedica S.A., uprawniających do 18,51% w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 18,51% głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Emitenta oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOSTOSTAL WROCŁAW SA Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-127 WROCŁAW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŚW. MIKOŁAJA 59-60/23
_ulica_ _numer_
+48 _61_ 222 48 34 +48 _61_ 222 48 35
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
896-00-00-150 931589325
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Kazimierz Frątczak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOSTOSTAL WROCŁAW SA
Tytul Zmiana stanu posiadania akcji
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 50-127
Miasto WROCŁAW
Ulica ŚW. MIKOŁAJA
Nr 59-60/23
Tel. +48 (61) 222 48 34
Fax +48 (61) 222 48 35
e-mail
NIP 896-00-00-150
REGON 931589325
Data sporzadzenia 2015-03-24
Rok biezacy 2015
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.