Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego 2C Partners Spółka Akcyjna (PL2CPRT00030)

24-03-2015 13:19:45 | Bieżący | EBI | 19/2015
Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 r. w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych dookreślił wysokość kapitału zakładowego wskazanego w art. 7 ust. 1 Statutu Spółki do kwoty 5.890,80 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), który dzieli się na:
a) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 58.908 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

O dojściu do skutku emisji akcji serii B i ich przydziale Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 13/2015.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
  • Michał Owsiewski - Wiceprezes Zarządu