Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 r. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

31-05-2017 13:33:59 | Kwartalny | EBI | 11/2017
Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 rok.
Korekty dokonuje się z uwagi na zmianę danych finansowych ujętych w zbadanym przez Biegłego Rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym INVESTEKO S.A. za 2016 rok.

Raport kwartalny został skorygowany przede wszystkim w następującym zakresie:

W punkcie I.A. zamieszczono zaktualizowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe oraz punkcie I.B. zaktualizowane kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wśród których najważniejsze zmiany to:

? Zmniejszenie o 122 tys. zł należności z tytułu dostaw i usług i zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych w związku z podjętą przez Zarząd decyzją o utworzeniu odpisu aktualizującego należność.
? Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 66 tys. zł, a aktywów o 95 tys. zł oraz zmniejszenie odroczonego podatku dochodowego o 29 tys. zł w związku ze zmianą kalkulacji dodatnich i ujemnych różnic przejściowych
? Zwiększenie pozostałych rezerw krótkoterminowych o 48 tys. zł i zwiększenie kosztów finansowych i pozostałych operacyjnych w związku z podjętą przez Zarząd decyzją o utworzeniu rezerwy na zobowiązania odsetkowe i rozliczenia z ZUS
? Wzrost straty netto o 185 tys. zł
Zmiana pozostałych danych finansowych w ocenie Zarządu nie ma znaczącego wpływu na całokształt sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

W punkcie III.A. zaktualizowano komentarz do wyników finansowych uwzględniając skorygowane dane finansowe.

Załącznik do niniejszego raportu stanowi skorygowany raport skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2016 r.
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skorygowany raport jednostkowy i skonsolidowany Investeko SA za IV kwartał 2016