Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta AGROTOUR S.A. (PLAGRTR00011)

27-03-2015 11:53:05 | Bieżący | ESPI | 6/2015
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta

PAP
Data: 2015-03-27

Firma: AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
AGROTOUR S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej _"Emitent", "Spółka"_, informuje iż w dniu 26 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, w sprawie dokonanych przez niego następujących transakcji sprzedaży i kupna akcji AGROTOUR S.A.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 16.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta sprzedał 15 000 _słownie: piętnaście tysięcy_ akcji Spółki po średniej cenie 0,34 zł za akcję.
2. W dniu 17.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta sprzedał 10 000 _słownie: dziesięć tysięcy_ akcji Spółki po średniej cenie 0,39 zł za akcję.
3. W dniu 19.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta na podstawie umowy cywilno-prawnej kupił 78 508 _słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem_ akcji Spółki po średniej cenie 1,05 zł za akcję.
4. W dniu 19.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta na podstawie umowy cywilno-prawnej kupił 16 400 _słownie: szesnaście tysięcy czterysta_ akcji Spółki po średniej cenie 1,05 zł za akcję.
5. W dniu 23.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta sprzedał 5 971 _słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden_ akcji Spółki po średniej cenie 0,48 zł za akcję.
6. W dniu 23.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta sprzedał 7 000 _słownie: siedem tysięcy_ akcji Spółki po średniej cenie 0,47 zł za akcję.
7. W dniu 24.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta sprzedał 19 500 _słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset_ akcji Spółki po średniej cenie 0,47 zł za akcję.

Członek Zarządu w nadesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
AGROTOUR S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-438 Brenna
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Lesnica 61
_ulica_ _numer_
+48 33 810 06 37 +48 33 810 06 37
_telefon_ _fax_
biuro@agrotursa.pl agrotursa.pl
_e-mail_ _www_
5482545283
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta AGROTOUR S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 43-438
Miasto Brenna
Ulica ul. Lesnica
Nr 61
Tel. +48 33 810 06 37
Fax +48 33 810 06 37
e-mail biuro@agrotursa.pl
NIP 5482545283
REGON
Data sporzadzenia 2015-03-27
Rok biezacy 2015
Numer 6
adres www agrotursa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.