Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie stanu posiadania THE FARM 51 GROUP S.A. (PLFRMGR00015)

31-03-2015 17:32:35 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Informacja o zmianie stanu posiadania

PAP
Data: 2015-03-31

Firma: THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Emitenta The Farm 51 Group spółka akcyjna informuje, że w dniu 30 marca 2015 roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm._ zawiadomiła, iż w dniu 23 marca 2015 roku zbyła 4.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr _dziesięć groszy_ każda akcja.

W związku z powyższym ERNE VENTURES S.A. poinformowała, iż:

Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadała 228.200 akcji Spółki, reprezentujących 6,07 proc. kapitału zakładowego oraz 5,003 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji posiada 224.200 akcji Spółki, reprezentujących 5,96 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,93 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ERNE VENTURES S.A nie wyklucza w przeciągu 12 miesięcy zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group spółka akcyjna.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-31 Robert Siejka Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta THE FARM 51 GROUP S.A.
Tytul Informacja o zmianie stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 44-100
Miasto Gliwice
Ulica Gruszczyńskiego
Nr 2
Tel. +48 32 279 03 80
Fax +48 32 279 03 80
e-mail
NIP 6312631819
REGON
Data sporzadzenia 2015-03-31
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.