Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia majątku Emitenta Art New media Spółka Akcyjna (PLANMD000014)

31-03-2015 12:18:10 | Bieżący | EBI | 3/2015
Zarząd Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 marca 2015 roku odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zabezpieczenia majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Sprawa została rozpoznana z wniosku wierzyciela Pani Hanny Ciejka (?wierzyciel?) o ogłoszenie upadłości Emitenta w przedmiocie wniosku wierzyciela o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego.
Zarząd jednocześnie informuje, iż wierzytelności te maja charakter pracowniczy.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 4) w zw. z §3 ust. 2 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu