Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamknięcie emisji w spółce zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. JR HOLDING Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

01-04-2015 10:30:45 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 roku uzyskał informację od spółki zależnej COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (spółka zależna) o zamknięciu emisji akcji serii D. W drodze emisji prywatnej akcji serii D Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przez 17 inwestorów objętych zostało ogółem 324.436 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji, dających łącznie 324.436 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, o łącznej wartości nominalnej 32.443,60 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 60/100). Spółka zależna w drodze emisji akcji serii D pozyskała łącznie kwotę 3.211.916,40 zł (słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 40/100). Zarząd Spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. w dniu 31 marca 2015 roku złożył wiosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii D w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. O dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej w KRS Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Grupy Kapitałowej i w ocenie Emitenta będzie mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą zarówno jego jak i grupy kapitałowej.

Podstawa prawa: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu