Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

02-04-2015 12:08:46 | Bieżący | EBI | 14/2015
Zarząd Yellow Hat S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie odwołania ze składu Zarządu Emitenta, ze skutkiem na koniec dnia 1 kwietnia 2015 r., następujących osób:
1) Pana Sławomira Szymańskiego ? pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta,
2) Pana Łukasza Mroczka ? pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 1 kwietnia 2015 roku powołała do składu Zarządu Emitenta, ze skutkiem od dnia 2 kwietnia 2015 r., Pana Piotra Sobisia, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w ramach nowej, trzyletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 2 kwietnia 2015 r.

Wskutek powyżej opisanych zmian w składzie Zarządu Emitenta, od dnia 2 kwietnia 2015 r. Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Piotr Sobiś.

Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, informacje na temat Pana Piotra Sobisia, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Sobiś - Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy - Potr Sobiś - YellowHat