Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta,wpis kapitału docelowego i zmian w statucie 2C Partners Spółka Akcyjna (PL2CPRT00030)

02-04-2015 16:13:49 | Bieżący | EBI | 24/2015
Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 02 kwietnia 2015 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 marca 2015 roku, na mocy którego Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian wnioskowanych przez Emitenta w związku z uchwałami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 r., w tym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wpisu kapitału docelowego oraz zmian w Statucie Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony w związku z publiczną ofertą akcji serii B, dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 r., o której Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących.

Po dokonaniu ww. rejestracji podwyższenia, wartość kapitału zakładowego wynosi obecnie 1 155 890,80 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt groszy ) i dzieli się na 11 558 908 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11 558 908 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem ). O zmianach w treści Statutu 2C Partners S.A. Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 65/2014 oraz EBI nr 20/2015.

Ponadto Sąd dokonał wpisu kapitału docelowego, przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 r (RB 65/2014). Wysokość kapitału docelowego to 862 500,00 zł.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
  • Michał Owsiewski - Wiceprezes Zarządu