Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

06-06-2017 10:01:17 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej ?Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 6 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, godzina 12:00 (dalej ?Wniosek?) (dalej ?WZA?) następujących spraw: przyjęcia założeń programu motywacyjnego, sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty o treści: przyjęcia założeń programu motywacyjnego i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 9g, sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 9h oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 9i.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
f. powołania członków Rady Nadzorczej
g. przyjęcia założeń programu motywacyjnego,
h. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarzdu


Załączniki:

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza