Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

08-06-2017 08:14:37 | Bieżący | EBI | 15/2017
Zarząd spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej ?Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, godzina 12:00 (dalej ?Wniosek?) (dalej ?WZA?) następującej sprawy: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowy punkt o treści: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 9h, natomiast punkty : sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) otrzymuje w porządku obrad WZA oznaczenie numerem 9i, a punkt: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i otrzymuje w porządku obrad WZA oznaczenie numerem 9j.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
f. powołania członków Rady Nadzorczej
g. przyjęcia założeń programu motywacyjnego,
h. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
i. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
j. upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz opinię zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Projekty Uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru

STATUT_projekt tekstu jednolitego