Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana informacji o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

12-05-2015 16:03:38 | Bieżący | EBI | 3/2015
Zmiana informacji o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Treść:
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, że na skutek sprzedaży części akcji Emitenta przez akcjonariusza Przemysława Foltyn, ilość posiadanym przez niego akcji w spółce spadła poniżej 5%.

W związku z powyższym, aktualna struktura akcjonariatu jest następująca:


Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Tomasz Mol 3.000.000 83,60% 6.000.000 91,06%
Pozostali 588.527 16,4% 588.527 8.94%

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pismo GPW w Warszawie z dnia 17 września 2014r.


  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport EBI_zbycie akcji_12.05.2015r