Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu istotnej Umowy Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

09-06-2015 10:05:49 | Bieżący | EBI | 12/2015
Informacja o zawarciu istotnej umowy

Zarząd Spółki Hurtimex S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 8 czerwca 2015 roku znaczącej dla Spółki umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ?Inbud? Sp. z o.o. , z siedzibą w Łodzi, 93-134, ul .Poznańska 8/10, KRS 0000083328, NIP 728-013-23-20, Regon 001304972.

Spółka jako Inwestor, po otrzymaniu stosownych pozwoleń na budowę, zawarła z Wykonawcą Umowę o roboty budowlane w systemie wykonawstwa generalnego, której przedmiotem jest wykonanie całości robót polegających na budowie na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 40 budynku magazynowego.

Łączna wartość umowy- inwestycji na dzień podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wynosi 1 325 000 PLN netto (słownie: jeden milion, trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto).

Okres realizacji umowy: czerwiec 2015 (data rozpoczęcia robót budowlanych) - październik 2015 (data zakończenia robót budowlanych, planowany odbiór obiektu).

Spółka uznaje zawartą Umowę jako znaczącą, z uwagi na wartość inwestycji, przekraczającą 20% kapitału własnego.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu