Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. zwołanego na 30 czerwca 2015 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

12-06-2015 19:28:21 | Bieżący | EBI | 33/2015
Zarząd Forever Entertainment, informuje, iż otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, Wiceprezesa Zarządu Pana Zbigniewa Dębickiego, posiadającego 1.275.456 akcji Spółki, stanowiących 6,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie z raportem EBI 30/2015 i ESPI 3/2015. Wniosek akcjonariusza dotyczy dodania punktu 16 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej".
W związku z tym Zarząd w załącznikach przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad zgromadzenia oraz ujednolicone projekty uchwał po zmianach dokonanych na wskutek wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy v. 12.06.2015

projekty uchwał na zwz 30.06.2015 v. 12.06.2015

Projekt zgłoszonej Uchwały 30.06.2015