Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BDF za 2014 rok BDF Spółka Akcyjna (PLVGRP000019)

30-06-2015 19:43:53 | Roczny | EBI | 11/2015
Zarząd BDF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączonym pliku raport okresowy - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. - 7.3. w zw. z § 6 ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Walicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

00_R2014_BDF_roczny skonsolidowany

01_BDF skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r.

02_BDF skonsolidowane sprawozdanie z działalności

03_BDF opinia biegłego_konsolidacja 2014

04_BDF raport biegłego konsolidacja 2014