Raporty Spółek ESPI/EBI

27/2014 (PLASSTS00012)

30-10-2014
oRB_ASO: Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

PAP
Data: 2014-10-30

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-30
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:


Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2014 r. zawiadomienia od spółki Wealth Bay S.A. o sprzedaży w dniu 23.10.2014 r. akcji Emitenta . Po przeprowadzeniu ww transakcji udział spółki Wealth Bay S.A. w kapitale Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie .
Przed w/w zmianą spółka Wealth Bay S.A. posiadała 349.625 akcji _ słownie : trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć _ akcji spółki , które reprezentują 11,54% _ słownie : jedenaście i 54/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 349.625 _ słownie : trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 11,54 % _ słownie : jedenaście i 54/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 23.10.2014r. spółka Wealth Bay S.A. posiada 314.625 akcji _ słownie : trzysta czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć _ akcji spółki , które reprezentują 10,38% _ słownie : dziesięć i 38/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 314.625 _ słownie : trzysta czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 10,38% _ słownie : dziesięć i 38/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-30 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacje o transakcjach na akcjach spółki.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-10-30
Rok biezacy 2014
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.