Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A i B Investeko Spółka Akcyjna (PLIVSTK00016)

01-07-2015 12:38:22 | Bieżący | EBI | 16/2015
Zarząd INVESTEKO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 29 czerwca 2015 roku uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A oraz uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B.

Zgodnie z uchwałą dla obligacji serii A:

Spółka wyemituje nie mniej niż 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (?Obligacje?). Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) Obligacji.
Obligacje zostaną wyemitowane na okres 30 (trzydzieści) miesięcy. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane w wysokości 7,00 % (siedem procent) w skali roku, a odsetki wypłacane będą w okresach kwartalnych. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.
Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
Spółka ustanowi zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez dokonanie przelewu przysługujących Spółce wierzytelności z lokaty bankowej w Banku ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na kwotę nie mniejszą niż 2.232.500,00 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).
O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem.

Zgodnie z uchwałą dla obligacji serii B:

Spółka wyemituje nie mniej niż 750 (siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (?Obligacje?). Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 750 (siedemset pięćdziesiąt) Obligacji.
Obligacje zostaną wyemitowane na okres 30 (trzydzieści) miesięcy. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9,25 % (dziewięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) w skali roku, a odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.
Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu