Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informacja o przerwie w obradach IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)

01-07-2015 12:44:43 | Bieżący | EBI | 17/2015
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (?Spółka?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informuje o zarządzeniu przerwy w obradach.

Do momentu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odstąpić od głosowania nad uchwałami nr 18 i nr 19 objętymi punktem 10 porządku obrad. W dalszym toku obrad wszyscy zgromadzeni akcjonariusze jednogłośnie postanowili wrócić do punktu nr 10 porządku obrad zgromadzenia w związku z ww. odstąpieniem i przystąpić do głosowania nad uchwałami objętymi wyżej wskazanym punktem porządku obrad. Zanim to nastąpiło pełnomocnik akcjonariusza, to jest spółki INC S.A. stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach postanawiając, iż wznowienie obrad nastąpi dnia 15 lipca 2015 roku, o godzinie 12:00, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Moniuszki nr 1A.

Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu
  • Łukasz Piasecki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ IPODK 30.06.2015