Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2015r. 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna (PL5AVNH00013)

01-07-2015 12:49:24 | Bieżący | EBI | 10/2015
Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2015r.

Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz do żadnych z uchwał podjętych protokołem nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Jakub Robel - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ 5th Avenue Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2015r.