Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2015 roku. 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

01-07-2015 13:04:38 | Bieżący | EBI | 26/2015
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku (?Emitent?, ?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2015 roku.
Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) ? 9) w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Tomaszewski - Prezes Zarządu
  • Michał Janowski - Prokurent


Załączniki:

01CYBERATON - Treść uchwał podjętych na ZWZ