Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna (PLSWSMD00013)

03-07-2015 12:53:38 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 03 lipca 2015 r. doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 czerwca 2015 roku, w przedmiocie rejestracji zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 5.394.395 zł, to jest o kwotę 1.323.500 zł, w drodze emisji 1.323.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Rejestracja zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana zgodnie z uchwałami nr 5 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.04.2015 r., o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r.

W wyniku rejestracji powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.394.395 zł i dzieli się na 5.394.395 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:
a) 1.291200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 508.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 770.895 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wskazanych powyżej akcji wynosi 5.394.395 głosów.

  • Roman Walasiński - Prezes Zarządu


Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu