Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 3.07.2015 r. // The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft PLC on 03.07.2015 Planet Innovation Group Spółka Akcyjna (PLPLNTS00016)

03-07-2015 19:09:56 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 3 lipca 2015 r na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

//

The Management Board Planet Soft PLC of Wroclaw publicly announces the resolutions adopted on the 3rd July 2015 at the Annual General Meeting of the Company held on the 30th June 2015.
The Management Board announces that the resolutions adopted objections were made.

Legal basis: § 4. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System ?Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market?.

  • Hubert Wochyński - Prezes Zarządu


Załączniki:

PSF_uchwały_ZWZ_3_lipca_2015