Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. (PLSWSMD00013)

07-07-2015 15:56:53 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

PAP
Data: 2015-07-07

Firma: SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-07
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
Temat
Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 07 lipca 2015 r. otrzymał dwa zawiadomienia z dnia 06 lipca 2015 r. złożone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_.

Pierwsze zawiadomienie zostało złożone przez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria _"TF Holding"_, która poinformowała o pośrednim zwiększeniu przez TF Holding procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z 56,50% do 67,17%, w wyniku rejestracji w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 6.394.395 zł, w drodze emisji 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to akcje zostały objęte w całości przez podmiot zależny – spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku _"SCZ"_, _"Podwyższenie Kapitału"_. Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, TF Holding posiadał pośrednio poprzez SCZ 2.300.000 akcji Emitenta, co stanowiło 56,50% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 56,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, TF Holding posiada pośrednio poprzez SCZ 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 67,17% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 67,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie zostało złożone w związku z pośrednim zwiększeniem przez TF Holding procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z 56,50% do 67,17%, z tego względu nie zawiera informacji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4_ Ustawy o ofercie. TF Holding poinformował również, że podmiotem od niego zależnym, który posiada akcje Emitenta, jest spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, a ponadto, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy o ofercie.

Drugie zawiadomienie zostało złożone przez Pana Bruno Hangartnera, który poinformował o pośrednim zwiększeniu przez jego osobę procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z 56,50% do 67,17%, w wyniku rejestracji w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 6.394.395 zł, w drodze emisji 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to akcje zostały objęte w całości przez podmiot zależny – spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku _"SCZ"_, _"Podwyższenie Kapitału"_. Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, Pan Bruno Hangartner posiadał pośrednio poprzez SCZ 2.300.000 akcji Emitenta, co stanowiło 56,50% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 56,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, Pan Bruno Hangartner posiada pośrednio poprzez SCZ 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 67,17% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 67,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie złożone zostało w związku z pośrednim zwiększeniem przez Pana Bruno Hangartnera procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z 56,50% do 67,17%, z tego względu nie zawiera informacji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4_ Ustawy o ofercie. Pan Bruno Hangartner poinformował, że: _a_ podmiotem bezpośrednio od niego zależnym, który posiada pośrednio akcje Emitenta, jest spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, _b_ podmiotem pośrednio od niego zależnym, który posiada bezpośrednio akcje Emitenta, jest spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku. Pan Bruno Hangartner poinformował również, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy o ofercie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
80-286 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jaśkowa Dolina 132
_ulica_ _numer_
58 3440518 58 3440519
_telefon_ _fax_
biuro@swissmed.com.pl www.swissmedpsm.com.pl
_e-mail_ _www_
118-00-43-996
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-07 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
Tytul Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 80-286
Miasto Gdańsk
Ulica Jaśkowa Dolina
Nr 132
Tel. 58 3440518
Fax 58 3440519
e-mail biuro@swissmed.com.pl
NIP 118-00-43-996
REGON
Data sporzadzenia 2015-07-07
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www www.swissmedpsm.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.