Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej progu 15% i 10%. Vivid Games Spółka Akcyjna (PLVVDGM00014)

07-07-2015 17:19:50 | Bieżący | EBI | 31/2015
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2015r. zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: ?ustawa o ofercie?), od Giza Polish Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. (dalej jako: ?GPV?) z siedzibą w Warszawie o:
1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15% w wyniku transakcji rozliczonej w dniu 2 lipca 2015 r. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku zbycia w okresie od 10 grudnia 2013 r. do 2 lipca 2015 r. w transakcjach zrealizowanych na wolnym rynku, transakcjach pakietowych oraz na podstawie umów cywilnoprawnych łącznie 2.349.175 akcji Spółki.

Przed dokonaniem zbycia GPV posiadała 4.949.175 akcji Spółki, stanowiące 19,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na WZA Spółki.

Po dokonaniu zbycia GPV posiadał 2.600.000 akcji Spółki, stanowiących 10,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz głosach na WZA Spółki.

2. Zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10% w wyniku transakcji rozliczonej 7 lipca 2015 r. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku zbycia w okresie od 6 lipca 2015 r. do dnia 7 lipca 2015 r. w transakcjach zrealizowanych na wolnym rynku łącznie 42.600 akcji Spółki.

Przed dokonaniem zbycia GPV posiadała 2.600.000 akcji Spółki, stanowiących 10,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz głosach na WZA Spółki.

Po dokonaniu zbycia GPV posiada 2.558.000 akcji Spółki, stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na WZA Spółki.
GPV zawiadomiła, że nie występują podmioty zależne od niej posiadające akcje Spółki ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
  • Roy Huppert - Członek Zarządu


Załączniki:

Zawiadomienie GPV o zmniejszeniu udziału poniżej 15% i 10%