Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej MS Metale Sp. z o.o. MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)

09-07-2015 20:26:46 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej MS Metale Sp. z o.o.

PAP
Data: 2015-07-09

Firma: MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-09
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA SKARBOWA S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej MS Metale Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna _zwana dalej Emitentem lub Spółką_ niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej MS Metale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000415700_ na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego MS Metale Sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki o kwotę 200 000,00 zł _słownie: dwieście tysięcy złotych_ z kwoty 200 000,00 zł _słownie: dwieście tysięcy złotych_ do kwoty 400 000,00 zł _słownie: czterysta tysięcy złotych_ poprzez utworzenie 2 000 _słownie: dwóch tysięcy_ nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł _słownie: sto złotych_ każdy.

Wszystkie nowoutworzone udziały objęte zostały przez Spółkę i pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 200 000,00 zł _słownie: dwieście tysięcy złotych_.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego MS Metale Sp. z o.o., po jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy, Spółka posiadać będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym MS Metale Sp. z o.o. tj. 4 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł _słownie: sto złotych_ każdy o łącznej wartości nominalnej 400 000,00 zł _słownie: czterysta tysięcy złotych_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MENNICA SKARBOWA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-013 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasna 1
_ulica_ _numer_
+48 22 100 60 13 +48 22 188 11 67
_telefon_ _fax_
biuro@mennicaskarbowa.pl www.mennicaskarbowa.pl
_e-mail_ _www_
701-03-07-347 142951136
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-09 Bartłomiej Knichnicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MENNICA SKARBOWA S.A.
Tytul Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej MS Metale Sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-013
Miasto Warszawa
Ulica Jasna
Nr 1
Tel. +48 22 100 60 13
Fax +48 22 188 11 67
e-mail biuro@mennicaskarbowa.pl
NIP 701-03-07-347
REGON 142951136
Data sporzadzenia 2015-07-09
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www www.mennicaskarbowa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.