Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport podsumowujący transakcję odwrotnego przejęcia ARCADIA AVIATION HOLDINGS Spółka Akcyjna (PLWEEDO00019)

13-07-2015 15:40:00 | Bieżący | EBI | 22/2015
Zarząd Weedo Polska S.A. (przyszła nazwa spółki: SeaMaster Aircraft S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?), postanowił opublikować raport podsumowujący przebiegu transakcji odwrotnego przejęcia (?reverse merger?), o którego zakończeniu informował poprzez raport EBI nr 17/2015 opublikowany w dniu 30 czerwca 2015 r.

W ramach procesu odwrotnego przejęcia Emitent zrealizował następujące kolejne kroki:
1. Spółka w dniu 18 lutego 2015 r. zakończyła subskrypcje prywatną 2.263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda, które zostały zaoferowane podmiotowi, który będzie 100% udziałowcem w spółce WEEDO Polska Sp. z o.o. ? tj. spółki, która planuje się, że docelowo będzie posiadać prawa do wykorzystania technologii strategicznego partnera biznesowego (w przypadku pozyskania takiego partnera).
2. Następnie w dniu 19 lutego 2015 r. Spółka otrzymała podpisane porozumienie inwestycyjne z podmiotem, który objął wszystkie akcje serii F Spółki, w ramach, którego Spółka oświadczyła, że ma zamiar nabyć od tego podmiotu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. za kwotę ok. 4,53 mln zł za wszystkie udziały. W związku z tym strony porozumienia ustaliły, że Spółka wpłaci na poczet ceny sprzedaży zaliczkę w wysokości ok. 4,53 mln zł.
3. W dacie 29 czerwca 2015 r. zawarty został aneks do podpisanego w lutym br. porozumienia inwestycyjnego (Spółka poinformowała o wpłynięciu tego aneksu w dniu 8 lipca 2015 r., gdyż był on podpisywany przez inwestora z USA, co spowodowało późniejsze jego otrzymanie niż data faktycznego zawarcia) dot. zmiany przedmiotu transakcji. W wyniku zawartego aneksu Spółka nabędzie 50% udziałów w spółce prawa amerykańskiego Seamaster Aircraft LLC zamiast 100 % udziałów w Weedo Polska Sp. z o.o. Pozostałe istotne warunki transakcji nie uległy zmianie w tym wartość transakcji na kwotę 4,53 mln zł.
4. W dniu 29 czerwca 2015 r. (w raporcie EBI nr 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. miała miejsce omyłka pisarska w zakresie daty ? zamiast wskazanej tam daty 29 sierpnia 2015 r. powinna być data 29 czerwca 2015 r.) Emitent przeprowadził subskrypcję prywatną 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł każda, które zostały zaoferowane dotychczasowym udziałowcom spółki SeaMaster Aircraft, LLC. Podmioty, do których skierowana została oferta objęcia akcji serii G, przyjęli ofertę i objęli łącznie 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za akcję.
5. W wyniku zakończonej w dniu 29 czerwca 2015 r. subskrypcji akcji serii G Spółki w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł oraz zakończonej wcześniej w dniu 18 lutego 2015 r. subskrypcji akcji serii F Spółki w łącznej kwocie 4 526 000,00 zł, Spółka zawarła w dniu 29 czerwca 2015 r. umowę kupna 100% udziałów w spółce SeaMaster Aircraft LLC za łączną kwotę ok. 9 526 000,00 zł, wyniku czego spółka ta stała się podmiotem zależnym od Emitenta.
6. Ponadto, w dniu 29 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki z ?Weedo Polska S.A.? na ?SeaMaster Aircraft S.A.?, wyboru nowych członków Rady Nadzorczej ? obywateli USA, osób blisko związanych z SeaMaster Aircraft, LLC oraz nowej emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych udziałowców SeaMaster Aircraft, LLC.

W efekcie SeaMaster Aircraft, LLC poprzez Emitenta, pod nazwą SeaMaster Aircraft S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (na rynku NewConnect).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu