Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o danych finansowych Emitenta na dzień 31.05.2015 r. oraz o rodzaju i wartości zabezpieczenia emisji obligacji serii A Aedes Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLAEDES00016)

16-07-2015 08:01:24 | Bieżący | EBI | 19/2015
Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 10. lipca 2015 roku informującego o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji obligacji serii A oraz w związku z zamiarem udostępnienia wybranym Inwestorom informacji poufnych, a także w celu zapewnienia równego i powszechnego dostępu do informacji o sytuacji finansowej Spółki, poniżej przekazuje wartości zbioru wierzytelności Emitenta ustanowionego jako zabezpieczenie emisji obligacji oraz w załączeniu dane finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) Spółki na dzień 31.05.2015 roku, stanowiące podstawę sporządzenia ww. wyceny.

Wycena zbioru wierzytelności Spółki:
1) Wierzytelności z tytułu kontraktu ?Bociana? ? 104 657,76 zł
2) Wierzytelności z tytułu kontraktu ?Miłkowskiego? ? 570 119,70 zł
3) Wierzytelności z tytułu kontraktu ?Dobrego Pasterza? ? 424 904,02 zł
4) Wierzytelności z tytułu kontraktu ?Śliska? ? 2 538 875,49 zł
5) Wierzytelności z tytułu kontraktów ?Fabryka? ? 11 516 519,26 zł

Łączna wartość wyceny ww. zbioru wierzytelności Emitenta, dokonanej metodą skorygowanej ceny nabycia, wynosi 44 219 536,23 złotych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Targosz - Prezes Zarządu


Załączniki:

AEDES_SA_Skrócone_Sprawozdanie_finansowe_31.05.2015_