Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji Obligacji serii P spółki Kleba Invest S.A. PRIMA PARK Spółka Akcyjna (PLWTTMN00075)

30-07-2015 01:32:39 | Bieżący | EBI | 23/2015
Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 24 lipca 2015r. subskrypcji Obligacji Serii P.

Subskrypcja Obligacji Serii N prowadzona była na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 11/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii P i Uchwały Zarządu Spółki nr 12/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 11/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 7 lipca 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji - 23 lipca 2015 roku

2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii P nastąpił na podstawie Uchwały nr 13/2015 Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii P.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Obligacji serii P.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 2.031 (słownie: dwa tysiące trzydzieści jeden) Obligacji Serii P.

6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
14 (słownie : czternaście) osób i podmiotów

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
14 (słownie : czternaście) osób i podmiotów

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję:
Emitent nie zawarł umowy o submisję.

10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 15 000 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich ? 0 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 18 450 zł.
d) promocji oferty - 0 zł.

Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Wiesław Kleba - Prezes Zarządu
  • Andrzej Stromski - Wiceprezes Zarządu