Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy Novavis Spółka Akcyjna (PLNVVIS00016)

03-08-2015 12:02:03 | Bieżący | EBI | 29/2015
Zarząd Spółki Novavis S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 15 lipca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian związanych w uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zarejestrowana została zmiana w Statucie Spółki przyjęta Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 15 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 grudnia 2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 206250 PLN (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tj. do kwoty 481250 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) - kapitał docelowy.?

Nowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) - kapitał docelowy.?

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 3 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Wojciech Żak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Odpis KRS Novavis S.A. z dnia 03.08.2015 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki po ZWZA z dnia 30.06.2015 r.