Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect STOPPOINT Spółka Akcyjna (PLPRKLS00016)

06-08-2015 16:34:42 | Bieżący | EBI | 17/2015
Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi (?Spółka?) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku, na podstawie Uchwały nr 795/2015, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect?

  • Marek Nowicki - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes Zarządu