Raporty Spółek ESPI/EBI

58/2015 (PLBIOGN00018)

15-05-2015 17:23:22 | Bieżący | ESPI | 58/2015
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.

PAP
Data: 2015-05-15

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 9 załączników
 • FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • OPINIA_ZARZADU.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_ZWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_Zarzadu_-_pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 58 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-05-15
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOGENED S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki zwołuje na dzień 11 czerwca 2015 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.

  12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii H oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii H.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii H.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

  16. Zamknięcie Zgromadzenia.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 26 maja 2015 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

  Załączniki
  Plik Opis
  FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
  Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
  Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
  Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
  Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
  ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
  OPINIA_ZARZADU.pdf
  Projekty_uchwal_ZWZA.pdf
  Uchwala_Zarzadu_-_pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  91-342 Łódź
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Pojezierska 99
  _ulica_ _numer_
  _42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  9471856923
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-05-15 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
  2015-05-15 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 91-342
  Miasto Łódź
  Ulica Pojezierska
  Nr 99
  Tel. (42) 651 31 52
  Fax (42) 651 12 43
  e-mail
  NIP 9471856923
  REGON
  Data sporzadzenia 2015-05-15
  Rok biezacy 2015
  Numer 58
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.