Raporty Spółek ESPI/EBI

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy. Morizon Spółka Akcyjna (PLMORZN00016)

27-08-2015 11:04:22 | Bieżący | EBI | 17/2015
Zarząd Morizon S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 26.08.2015r otrzymał żądanie akcjonariuszy, działających na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia sprawy w przedmiocie powzięcia uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

W uzasadnieniu żądania akcjonariusz wskazał, co następuje:

?W opinii akcjonariuszy dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają obowiązujące przepisy prawa.?.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych przedmiotowe Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta.

Podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Jarosław Święcicki - Prezes
  • Sławomir Topczewski - Wiceprezes