Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy z GDDKiA przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej na zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia drogowego APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-09-2015 13:00:12 | Bieżący | EBI | 25/2015
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 2 września 2015 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 28 sierpnia 2015 r. umowy istotnej wartości na zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia drogowego, zawartej pomiędzy Konsorcjum a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Katowicach. W skład Konsorcjum wchodzi APANET Green System sp. z o.o. (?Spółka Zależna?) oraz Wereszczyński sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu sterowania oświetlenia drogowego na trasie autostrady A1, odcinek Sośnica-Maciejów wraz z węzłem Gliwice Wschód. Łączna wartość przedmiotu umowy z tytułu wykonania i jego dostawy wynosi 1.125.000,00 zł netto. Konsorcjum udziela na przedmiot umowy 4 lata gwarancji. Konsorcjum wniesie w formie pieniądza zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.

Pozostałe warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Informacja o wyborze oferty Konsorcjum przez GDDKiA Zarząd Emitenta przekazał raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju APANET S.A., której głównym założeniem jest znaczące zwiększenie sprzedaży w kraju oraz zagranicą.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, szacowana wartość przychodów Emitenta wynikająca z przedmiotowej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu