Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu. LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

17-09-2015 12:10:22 | Bieżący | EBI | 31/2015
Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 17 września 2015 r. podpisał aneks do (datowanej 26 czerwca 2014 r.) umowy zawartej przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu ?Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych? w ramach działania 4.4 (?Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym?) osi priorytetowej 4 (?Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia?) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. O podpisaniu przedmiotowej umowy oraz aneksu do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2014 i 24/2015.

Zmianie uległ okres kwalifikowalności wydatków. Dotychczasową datę końcową (planowany termin zakończenia realizacji projektu) 30.09.2015 r. zastąpiono datą 30.11.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległy w związku z powyższym ?Harmonogram rzeczowo-finansowy? oraz ?Harmonogram płatności?.
Oznacza to wydłużenie o 2 miesiące okresu realizacji projektu.

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
  • Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu