Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup obligacji serii I ARTNEWS Spółka Akcyjna w upadłości (PLDAABH00013)

21-09-2015 12:12:07 | Bieżący | EBI | 47/2015
Zarząd Artnews S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 21 września 2015 roku Emitent dokonał wykupu obligacji serii I.

Emitent przydzielił 48 obligacji imiennych serii I w dniu 2 września 2013 roku. Obligacje serii I są obligacjami nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki 9 proc. w skali roku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 10.000 zł.

W wyniku wykupu Emitent wykupił 48 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł. Oprocentowanie obligacji zostało zapłacone wraz z kwotą wykupu obligacji.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Izabela Depczyk - Prezes Zarządu
  • Szczepan Adamski - Członek Zarządu