Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte i niepodjęte w dniu 08.06.2017 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

09-06-2017 18:15:13 | Bieżący | EBI | 15/2017
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2017 r. oraz treść uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez to Walne Zgromadzenie. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Ponadto Emitent zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2017 r. odstąpiło od rozpatrzenia punktów 12, 13, 15, 16, 17, 18 i 19 planowanego porządku obrad.

Emitent informuje również, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 8.06.2017 r. zostały zgłoszone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciwy pełnomocników akcjonariusza ENRAV FIZ z siedzibą w Warszawie dotyczące następujących uchwał:
1. uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku;
2. uchwały nr 21 w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektami uchwał przewidzianymi w punktach 15-17. porządku obrad, tj. w sprawie wyboru członków rady nadzorczej do pełnego składu rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385§3 Kodeksu spółek handlowych oraz nad projektami uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 Kodeksu spółek handlowych oraz nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej poprzez powołanie do składu rady nadzorczej;
3. uchwały nr 22 w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektem uchwały przewidzianej w punkcie 18. porządku obrad, tj. w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4. uchwały nr 23 w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektem uchwały przewidzianej w punkcie 19. porządku obrad, tj. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent


Załączniki:

uchwały ZWZA z dnia 08.06.2017