Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie spraw do porządku obrad ZWZA ASSETUS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

10-06-2017
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 09.06.2017 r. otrzymał od Alicji Wiaderek będącej akcjonariuszem Emitenta, posiadającej 25,88% w kapitale zakładowym Emitenta, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 30.06.2017 r. sprawy:
1. Powołanie 5 członków Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
Złożone projekty uchwał przedstawiają się następująco:
UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.
podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Powołać Lesława KULĘ do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.
podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Powołać Wandę JABŁONSKĄ do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.
podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Powołać Alicję WIADEREK do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.
podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Powołać p. Krzysztofa DURCZAK do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.
podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Powołać ???????.. do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.
podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Odwołać Adama MARIAŃSKIEGO ze składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu