Raporty Spółek ESPI/EBI

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii B Hetan Technologies S.A. (PLHTNTH00019)

14-10-2015 18:00:51 | Bieżący | EBI | 35/2015
Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje charakterystykę subskrypcji akcji serii B dokonanej na podstawie uchwały nr 03/06/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 czerwca 2015 roku. Pełny tekst właściwej uchwały został opublikowany raportem bieżącym numer 18/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Subskrypcja akcji serii B:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 11 czerwca 2015 roku ? 15 lipca 2015 roku
2) Data przydziału akcji: 15 lipca 2015 roku
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: nie więcej niż 609.081 (sześćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach: redukcja nie wystąpiła
5) Liczba akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) sztuk akcji
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
1,44 zł (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze).
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3 podmioty wskazane w przedmiotowej uchwale NWZA Emitenta z dnia 11 czerwca 2015 roku
8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w subskrypcji akcji serii B nie uczestniczyli subemitenci;
9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B wynosi 8.124,64 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.192 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł,
- inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne): 3.932,64 zł
10) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta
? Koszty zostają rozliczano jako koszty bieżące doradztwa

Emitent zamierza w przyszłości ubiegać się o wprowadzenie akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Jednocześnie Spółka wskazuje, iż powodem opóźnienia w przekazaniu powyższego podsumowania subskrypcji akcji serii B było niezamierzone przeoczenie jego publikacji. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Arno Alexander Sardelic - Prezes Zarządu